1- آقای بهزاد حسنی قاین
سمت: مدیر بازاریابی و فروش

2- آقای محمد آرمان صدر
سمت: مدیر فنی

3- خانم فهیمه اکبری راد
سمت: مدیر مالی و توسعه منابع انسانی