1- آقای محمد آرمان صدر
سمت: مدیر فنی

2- خانم فهیمه اکبری راد
سمت: مدیر مالی و توسعه منابع انسانی