بیانیه ماموریت

شرکت کارگزاری بیمه برکت بر آن است تا با بهره گیری از قابلیت های خویش و شبکه گسترده فروش و خدمت رسانی در سراسر کشور، نسبت به شناسایی و رفع نیازهای بیمه ای جوامع روستایی و ارایه طرح های متناسب با مناطق محروم و کم برخوردار جامعه اقدام نماید.