بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود و شامل بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی، مراکز غیر صنعتی و انبارها و مراکز صنعتی مانند شرکت ها می باشد. بنابراین در بیمه آتش‌سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند. بیمه گذار با خرید بیمه نامه آتش سوزی محل مورد بیمه را در قبال خطرات اصلی این بیمه نامه که شامل 1.آتش سوزی 2.صاعقه 3. انفجار می باشند و در اصطلاح به آن آصا گفته می شود پوشش می دهد. لازم به ذکر است در صورت تمایل بیمه گذار و با توجه به منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی و همچنین ریسک های موجود می توان پوشش های دیگری به شرح ذیل با پرداخت حق بیمه اضافی خریداری گردند.

  • زلزله و آتشفشان
  • سیل و طغیان رودخانه
  • طوفان و تندباد
  • سرقت با شکست حرز
  • ترکیدگی لوله آب
  • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
  • سقوط هواپیما و قطعات آن
  • شکست شیشه
  • مسئولیت ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال همسایگان و ....