بیمه شخص ثالث

مسـووليت مدني دارندگان وســائط نقليه زميني و موتوري در قبال زيان هاي وارده به اشخاص ثالث را بیمه شخص ثالث می نامند. این بیمه نامه خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از خسارت جانی پرداخت دیه به سبب حوادث مشمول بیمه نامه و منظور از دیه هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی ، نقص عضو و از کار افتادگی جزیی یا کلی، موقت یا دایم می باشد. بیمه حوادث راننده که هنگام خرید بیمه نامه شخص ثالث به بیمه گذار ارایه می گردد مربوط به پوشش رانندگان مسبب حادثه که ثالث تلقی نمی شوند می باشد.