بیمه های مسوولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسوولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد . 
بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسوولیت های بی شماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسوولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوشش ها را به مردم می فروشند.

برخی از رشته های بیمه مسوولیت به شرح زیر می باشند.

بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسوولیت دهیاران در قبال روستاییان

بیمه مسوولیت مدیران باشگاه های ورزشی

بیمه مسوولیت مدنی مالکین آسانسور

سایر بیمه های مسوولیت