1- آقای محمد ظهرابی
سمت: مدیر فنی

2- آقای امیرعباس کاویانی چراتی
سمت: مدیر بازاریابی و فروش

3-آقای محسن نقی زاده 

سمت: مدیر مالی و توسعه منابع انسانی