1- آقای محمد آرمان صدر
سمت: مدیر فنی

2- آقای امیرعباس کاویانی چراتی
سمت: مدیر بازاریابی و فروش

3-آقای محمدجعفر محمدی 

سمت: مدیر مالی و توسعه منابع انسانی