بیمه مسوولیت دهیاران در قبال روستاییان

موضوع بيمه عبارتست از مسووليت مدني بيمه گذار در قبال روستاييان و اشخاص ثالث ، بدين معني که چنانچه در نتيجه قصور ، اهمال ، اشتباه غير عمد بيمه گذار خسارتي به افراد مذکور در محدوده جغرافيايي تحت نظارت دهياري وارد آيد و بيمه گذار قانونا" مسئول جبران آن شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار طبق رأي مراجع قضايي با رعايت عرف ، قوانين و مقررات بيمه مصوب سال1316 ، شرح وظايف قانوني امور دهياري ، بخشنامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با وظايف دهياري نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج دربيمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.