در اين بيمه موضوع تعهد بيمه‌گر، جبران خسارت وارده به شيء مورد بيمه اعم از بي روح مثل اموال و يا ذي‌روح مثل حيوانات و يا محصولات كشاورزي مي‌باشد.

بیمه اموال جزو بیمه های غرامتي مي‌باشد بدین معنا که بيمه نبايد منشاء پيدايش سود براي بيمه‌گذار گردد و بيمه‌گر فقط متعهد جبران خسارت وارده و پرداخت زيان مالي ناشي از حادثه به بيمه‌گذار مي‌باشد. بيمه‌گذار زيان ديده نمي‌تواند خسارتي بيش از حد واقعي دريافت نموده و به لحاظ مالي وضعيتي بهتر از زمان قبل از بروز حادثه را كسب نمايد. از مهم‌ترين رشته‌هاي بيمه اموال بايد از بيمه‌آتش سوزي،‌ اتومبيل، باربري و محصولات كشاورزي نام برد.

در این بخش سه بخش از بیمه های اموال به شرح زیر بررسی شده اند:

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه مهندسی