تاریخچه فعالیت


شرکت کارگزاری رسمی بیمه برکت به عنوان عضوي از خانواده صنعت بيمه كشور در راستای ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای ساکنان نقاط کمتر توسعه یافته و روستایی کشور در دی ماه سال 1398 با هدف پوشش بیمه ای محرومین و روستاییان کشور با اخذ کد به شماره 1546 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نموده است.

موضوع فعاليت شرکت بر اساس اساسنامه انجام امور دلالي رسمي بيمه و مشاوره بيمه اي بر اساس قانون تأسیس بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه، دستورالعمل هاي صادره از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات موضوعه ديگر است.

شرکت کارگزاری بیمه برکت، دانش، سیستم های مدیریتی و تجربیات کارکنان شرکت خدمات بیمه برکت را که سابقه فعاليت آنها به سال 1392 بر می گردد، در اختیار گرفته است.

فلسفه وجودي شرکت کارگزاری بیمه برکت را مي توان تکميل سبد خدمات به روستاییان و مناطق محروم و ارائه پوشش و شرايط بيمه اي مناسب براي آن ها و اخذ خدمات بيمه اي با حداقل ريسک از کليه بيمه گران برشمرد.