سایر بیمه های مسوولیت

بیمه مسوولیت مدنی مدیران مهد كودك.
- بیمه مسوولیت برگزاركنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی.
- بیمه مسوولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده كنندگان.
- بیمه مسوولیت نگهبانان مسلح بانك ها.
- بیمه مسوولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
- بیمه مسوولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
- بیمه مسوولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
- بیمه مسوولیت مدنی پاركینگ های عمومی.
- بیمه مسوولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.