درمان تکمیلی

شرکت هایی که بیشتر از 50 نفر پرسنل دارند می توانند این بیمه نامه را تهیه نمایند. در اين بیمه نامه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كليه‌ ی هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هر يك‌ ازبيمه‌شدگان‌ را ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ ی قابل‌ پرداخت‌، جبران نمايد. به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌، مخارج ‌بيهوشي‌،هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌.