1- جناب آقای سید احمد طالبی
سمت: مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره

2- جناب آقای دکتر هادی رستمی پاشائی
سمت: رییس هیأت مدیره

3- جناب آقای دکتر حسین محسنی راد
سمت: عضو موظف هیأت مدیره