1-آقای دکتر حسین محسنی راد
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

2-آقای دکتر هادی رستمی پاشائی
رئیس هیات مدیره

3- آقای سید احمد طالبی
عضو هیات مدیره