منشور اخلاقی

پایبندی به مقررات و تعهدات

احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آن ها.
برخورد با همکاران و واسطه هایی که از طریق غیر اخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند.
عدم چشم پوشی بسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هر گونه فساد.
پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشکار باشد چه پنهان.
پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.
رعایت و حمایت از رقابت آزادانه و عادلانه و پیروی از اصول بیمه گری به ویژه در تعیین نرخ و شرایط.

عدالت و انصاف

تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط.
رفتار منصفانه با مشتریان و طرفهای تجاری در همه جوانب.
پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیر اخلاقی و غیر صادقانه.
تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی معقول منصفانه و درخور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا.

شفافیت و صداقت

صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارشات فریب دهنده، پنهان کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات.
خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی.
انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگیهای حرفه ای خود به صورت واقعی.
اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات.
توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت های دریافت خسارت.
برقراری روابط شفاف با مشتری بگونه ای که امکان هیچ گونه سوء استفاده نباشد.

حفظ کرامت انسانی

خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش ازحد برنامه های سرگرمی و تفریحی برای طرفهای تجاری.
انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشاء و پرداخت های غیر موجه مبرا می باشند.
محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان، همکاران و رقبا.

رعایت حقوق اجتماعی

احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن.
احترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتریان.
سلوک و عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکرد ها را نقد می کنند.
مقابله با پولی شویی و هرگونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد.
پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار.
همکاری با سازمانهای مردم نهاد و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می شود.
پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز.
احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.