ارزش های محوری

1- تکریم ارباب رجوع و تامین آرامش و اطمینان خاطر بیمه گذاران
2- کار تیمی، همدلی و تعامل سازنده در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات
3- روزآمدی و بهره گیری موثر از فناوری های نوین
4- یاری رسانی و حمایت اثر بخش و بهنگام از محرومین
5- مسوولیت پذیری و روحیه جهادی در خدمت رسانی